Psychosociale & Medische Basiskennis A+C   (PSBK) 

psbk

 

Inschrijven

Studiegids

      

CPION(1)

Onze PSBK-opleiding is CPION-geregistreerd.

Zorgverzekeraars en vergoedingen
Om voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking te komen (code 90 vergoedingen) hebben de zorgverzekeraars een aantal criteria vastgesteld waar je als zorgaanbieder aan dient te voldoen. De eisen die de zorgverzekeraars hierin stellen zijn geformuleerd door onderzoeksbureau Plato, een andere voorwaarde is dat de opleiding CPION-erkend is. 

Vrijstellingen 
Met sommige vooropleidingen kun je vrijstelling verkrijgen voor de PSBK en/of de medische basiskennis. De VGZ heeft in haar beleidsnota hierin de voorwaarden geformuleerd. Lees hieronder meer over het verkrijgen van vrijstellingen.  

Voor wie?
PSBK is interessant voor zorgverleners in de complementaire zorg die lid zijn/ willen worden van een beroepsvereniging waarvoor medisch en psychosociale basiskennis een verplicht is.

PSBK Modulen
De Psychosociale & Medische Basiskennis (PSBK) bestaat in totaal uit deze zes modulen.

  aantal dgn
Ontwikkelingspsychologie 2
Psychopathologie & Psychodiagnostiek                                                       2
Wet & Gezondheidsethiek 1
Communicatie & Interactie 2
Grondslagen van de Psychologie 4
Medische Basiskennis 3
Totaal aantal dgn 14
Totaal aantal EC 27,3

Klik hier voor de startdata en kosten

 

Bepaal zelf of je wel of niet een vrijstelling hebt voor de PSBK

De overkoepelende Coöperatie VGZ hanteert een lijst van vooropleidingen die voldoen aan de Algemene Medische- en Psychosociale Basiskennis. (Zie de brochure ‘Beleid Alternatieve zorg 2017' van de VGZ, hoofdstuk 3 ‘opleidingseisen’ pagina 10 e.v.). Indien je van mening bent dat je voor vrijstelling in aanmerking komt, stuur je een mail (met bewijsstukken/diploma’s) naar vrijstellingen@academie-psychotherapie.nl

Vrijstelling en je parate kennis opfrissen
Loop eens door de inhoud van hier onderstaande modulen van de PSBK om na te gaan hoe actueel je kennis is. Want ook als je een vrijstelling hebt kun je wat extra lessen volgen. Want we gaan er vanuit dat je als student aan de Integratieve (Kinder)Counseling en (Kinder)Psychotherapie actuele en parate kennis meebrengt naar de opleidingen, zodat we daarop verder kunnen bouwen. Je hebt twee mogelijkheden (meedoen is op student-tarief):

  1. Je volgt één of meerdere modulen van de Algemene Medische en/of Psychosociale Basiskennis. Je doet geen tentamen en je ontvangt in dit geval geen diploma. Je kunt je hier Aanmelden voor één of meerdere modulen PSBK.
  2. Je volgt een of meerdere modulen en rondt deze af met het tentamen. Je ontvangt bij een voldoende resultaat een deel certificaat. Aanmelden voor één of meerdere modulen PSBK.

Diploma verkrijgen als je al vrijstelling hebt
Wil je (als student van de Academie) met je vrijstellingen toch in het bezit komen van een PSBK-diploma, dan kun je er een aanvragen via de Academie. De kosten hiervan zijn € 125. Om het diploma aan te vragen, klik op diploma PSBK aanvragen.
 

PSBK Modulen: wat leer je?

Module | Ontwikkelingspsychologie (2 dgn)
Na de module heeft de student kennis en inzicht in basisbeginselen, basisbegrippen, persoonlijkheidsontwikkeling leeftijdsfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken in de ontwikkelingspsychologie. De student heeft kennis en inzicht in basisbeginselen van de onderwerpen verouderen, sterven, rouwproblematiek, ouderdomsproblematiek en dementie. Tevens kan de student het geheel van inzichten en ervaringen vertalen naar de professionele (integratieve) praktijk, doordat ze bovengenoemde kunnen herkennen en toepassen in de praktijk en inzicht hebben in hun eigen ontwikkeling en de relatie tussen hun ontwikkeling en hun huidige functioneren als mens en als therapeut (i.o.)

Dag 1. Ontwikkelingspsychologie
Onderwerpen:
•    Basisbegrippen
•    Psychologische ontwikkeling
•    Cognitieve en taal ontwikkeling,
•    Seksuele en sociale ontwikkeling
•    Hechting

Dag 2. Ontwikkelingspsychologie
Onderwerpen:
•    Persoonlijkheidsontwikkeling
•    Ouderdomsproblematiek

Toetsing
De studenten ronden de module af met multiple choice tentamen


Module | Psychopathologie & Psychodiagnostiek (2 dgn)
Na de module heeft de student kennis van DSM-5 diagnoses, algemene kenmerken van psychopathologie en kan hij kennis betreft psychopathologie en maatschappij toepassen. De student heeft kennis van het psychiatrisch diagnostisch proces, de structuur en toepassing van de DSM en begrip van de voor- en nadelen daarvan. De student kan het volgende inschatten en evalueren: risico’s van situaties en wanneer door te verwijzen. Tevens is student in staat kennis over IQ testen te reproduceren en screeningsvragenlijsten af te nemen en te interpreteren.

Dag 1. Psychopathologie en diagnostiek
Onderwerpen:
•    Normaal versus pathologisch (algemene kenmerken psychopathologie)
•    Tractus Psychicus en andere componenten van het diagnostisch proces
•    Structuur en gebruik DSM
•    Stemmingsstoornissen (en slaap/waakstoornissen)
•    Angststoornissen, PTSS, obsessief compulsieve stoornis
•    Signalen doorverwijzing, psychopathologie en maatschappij, risicodragende situaties

Dag 2. Psychopathologie en diagnostiek
Onderwerpen:
•    Autisme spectrum stoornissen, Aandachtsstoornissen en Gedragsstoornissen.
•    Persoonlijkheidsstoornissen (eetstoornissen en verslaving)
•    Signalen doorverwijzing, psychopathologie en maatschappij, risicodragende situaties
•    Voor -en nadelen DSM en consequenties daarvan op professioneel handelen
•    Gebruik van vragenlijsten en toepassing en betekenis van IQ testen

Toetsing
De studenten ronden de module af  met een multiple choice tentamen.


Module | Wet & Gezondheidsethiek (1 dag)

Na deze module heeft de student kennis van de in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg fungerende wetten met hun doel. De student is door kennis van de verschillende beroeps- & gedragscodes, algemene praktijkrichtlijnen en de theoretische ethische gezichtspunten in staat morele vragen in de praktijk van alle dag te herkennen, te kijken welke waarden hierin een rol spelen, hierop kritisch te reflecteren, deel te nemen aan kritisch overleg en uiteindelijk te beslissen wat hij moreel aanvaardbaar vindt. Tevens is de student in staat externe ethische kaders te herkennen en deze te vertalen naar de beroepspraktijk.

Dag 1. Wet en Ethiek
Onderwerpen:
-    BIG, , WBP, Wkkgz  en de WGBO
-    Algemene praktijkrichtlijnen gekoppeld aan beroeps- en gedragscodes
-    De sociale kaart van het beroepsveld

Toetsing
De studenten ronden de module af  met een multiple choice tentamen.
 

Module | Communicatie & Interactie (2 dgn)
Na deze module is de student in staat om gespreksvaardigheden en therapeutische basisvaardigheden in te zetten ten behoeve van de therapie en het effect van zijn gespreksvaardigheden te analyseren. De student heeft begrip en inzicht betreffende gezondheidsgedrag, contextfactoren en risicogedrag van mensen en kan dit herkennen bij zichzelf en anderen en kan deze kennis toepassen in de praktijk. De student begrijpt hoe en dat verschillende factoren samen kunnen hangen en kan deze dus integreren. Tevens heeft de student begrip en inzicht betreffende het zoeken en beoordelen van vakinhoudelijke informatie en kan hij de relevantie van artikelen bepalen.

 Dag 1 Communicatie en interactie
Onderwerpen:
•    Gespreksvaardigheden
•    Therapeutische basisvaardigheden
•    Informatievaardigheden
•    Relevantie van artikelen bepalen

Dag 2 Communicatie en interactie
Onderwerpen:
•    Relevantie van artikelen bepalen
•    Gezondheidsgedrag van mensen
•    Risico- en beschermende factoren
•    Integratie

Toetsing
Studenten worden beoordeeld aan de hand van een multiple choice tentamen.

 

Module | Grondslagen van de Psychologie (4 dgn)
Na de module kan de student de grondslagen en behandelwijzen van diverse deelgebieden in de psychologie plaatsen en verwoorden. Daarnaast is de student in staat kennis over de functie en werking van verschillende cognitieve processen te reproduceren en de verschillende cognitieve technieken toe te passen in de praktijk.

Dag 1 Grondslagen en deelgebieden van de psychologie
Onderwerpen:
•    Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen (algemeen kader)
•    Klassieke (psychoanalytische) benadering

Dag 2 Grondslagen en deelgebieden van de psychologie
Onderwerpen:
•    Leertheoretische benadering
•    CGT: cognitieve technieken, functieanalyse, betekenisanalyse

Dag 3 Grondslagen en deelgebieden van de psychologie
Onderwerpen:
•    Biologische benadering
•    Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen (algemeen kader)
•    Cognitieve processen (leren, geheugen, leervormen, etc.)
•    Systeemtheoretische benadering

Dag 4 Grondslagen en deelgebieden van de psychologie
Onderwerpen:
•    Humanistische benadering
•    (Postmodernisme)

Toetsing
Studenten worden beoordeeld aan de hand van:
•  Het vak wordt afgesloten met multiple choice tentamen. 

 

Module | Medische Basiskennis (3 dgn)
De student kan ziektebeelden verklaren a.d.h.v. anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. De student kan de ziektebeelden verklaren en vertalen naar relevante vraagstellingen a.d.h.v. psychosociale en fysiologische symptomen en gevolgen herkennen bij de meest voorkomende ziektebeelden. Op grond van voorgaande kan de student beoordelen of het ziektebeeld past binnen het eigen behandelingsrepertoire of dat moet worden doorverwezen. Tot slot kan de student een juiste inschatting maken waarheen moet worden doorverwezen.

Dag 1 Medische Basiskennis
Onderwerpen:
1.    Onderzoek en diagnose
       Anamnese, Lichamelijk onderzoek, Laboratorium onderzoek, Functie onderzoek
2.    Algemene fysiologie
       Cellen, Weefsels, functiesystemen
3.    Algemene pathologie
       Ziekte oorzaken, Afweer/ ontsteking, Tumorleer
4.    Anatomie/ topografie
5.    Farmacologie
       Dynamiek en kinetiek, Werkingsprincipes van een geneesmiddel, bijwerkingen en interacties.
       Hoofdgroepen geneesmiddelen: analgetica, antibacteriëel, antimycotica, antiviraal,
       antithrombotica, hormonaal, antihistaminica, bloeddruk regulerend,
       maagzuurremmers, maagbeschermers, cholesterol verlagers, insuline, cytostatica,
       vaccinaties.
6.    Cellen en weefsels
       Anatomie: ligging van cellen en weefsels
       Fysiologie: definitie en basisbegrippen van cellen en weefsels
       Pathologie: oorzaak van ziekten van cellen en weefsels
7.    Hart- en vaatstelsel
       Anatomie: ligging van hart- en vaatstelsel
       Fysiologie: functie en werking van hart- en vaatstelsel, basisbegrippen
       Pathologie: oorzaak en gevolg van ziekten van hart en vaatstelsel.

Dag 2 Medische Basiskennis
Onderwerpen:
8.    Bloed- en Lymfestelsel en afweer
       Anatomie: ligging van lymfestelsel, bloedstelsel
       Fysiologie: functie en werking van bloed- en lymfestelsel, basisbegrippen
       Pathologie: oorzaak en gevolg van ziekten van bloed en lymfe
9.    Bewegingsstelsel
       Anatomie: ligging van het skelet, spieren, pezen en banden
       Fysiologie: functie en werking van het bewegingsstelsel, basisbegrippen
       Pathologie: oorzaak en gevolg van ziekten van het bewegingsstelsel
10. Ademhalingsstelsel
       Anatomie: bouw en ligging van de luchtwegen
       Fysiologie: gaswisseling en regulatie van de ademhaling
       Pathologie: symptomen bij ziekten van de luchtwegen: afwijkende ademhalingspatronen (dyspneu d’effort, 
      dyspneu de repos, Kussmaul, Cheyne-Stokes. Stridor, cyanose, sputum (-afwijkingen), productieve en niet-
      productieve hoest, hyperventilatiesyndroom.
11.  Nierstelsel
       Anatomie: ligging van de nieren, blaas en urinewegen
       Fysiologie: functie en werking van het nierstelsel, basisbegrippen
       Pathologie: oorzaak en gevolg van ziekten van de nieren, blaas en urinewegen
12. Spijsverteringsstelsel
       Anatomie: ligging van de organen van het spijsverteringsstelsel
       Fysiologie: functie en werking van het spijsverteringsstelsel, basisbegrippen
       Pathologie: oorzaak en gevolg van ziekten van het spijsverteringsstelsel

Dag 3 Medische Basiskennis
Onderwerpen:
13. Zintuigen en huid
      Anatomie: ligging van de huid en de zintuigen
      Fysiologie: functie en werking van de huid en zintuigen, basisbegrippen
      Pathologie: oorzaak en gevolg van ziekten van de huid en zintuigen
14. CZS:
      Anatomie:
      Bouw en ligging van het centraal  z.s.:  grote hersenen, tussenhersenen (thalamus,
      hypothalamus), hersenstam, kleine  hersenen, ruggenmerg. Bouw en ligging van het perifeer z.s.
      zenuwweefsel.
      Fysiologie: Functies centraal z.s., Functie animaal en vegetatief z.s., Prikkelgeleiding en –overdracht:   
      neurotransmitters, netwerking en plasticiteit, Functie perifeer z.s. : reflexen
      Pathologie:
      Verschillende vormen van hoofpijn, Epilepsie, Ziekte van Parkinson, MS, Trauma’s, TIA, CVA
15. Hormonaal stelsel
       Anatomie: ligging van de epifyse, hypofyse, schildklier, bijschildklieren, pancreas, bijnieren, vrouwelijke
       en mannelijke geslachtsklieren
       Fysiologie: functie en werking van bovenstaande
       Pathologie: DM, hypo- en hyperfunctie van de endocriene klieren en daaraan
       gekoppelde ziekten.
16. Genitaal stelsel
       Anatomie/Fysiologie: Werking en plaats van de productie van de volgende hormonen bij de man: LH, FSH,
       testosteron. Werking en plaats van productie van de volgende hormonen bij de vrouw: LH, FSH,
       oestrogeen, progesteron. Wat er tijdens een menstruele cyclus gebeurt in de hypofyse, de eierstokken en de
       baarmoeder. Het climacterium en de menopauze. Oorzaak en gevolg van ziekten van het genitaal stelsel

Toetsing
Het vak wordt afgesloten met multiple choice tentamen. 

 

Praktische informatie

Studieduur 14 dagen, verspreid over 1 of 2 jaar
Data & tijden zaterdagen van 10.00 - 17.00 uur, zie startdata en kosten
Locatie De Academie, Amsterdam
Studieontwikkeluren 763 uur
Investering zie startdata en kosten
Certificering Diploma PSBK
Je kunt eventueel ook een CPION certificaat bestellen
Accreditatie CPION-geregistreerd.
De PSBK opleiding is door de NBVH geaccrediteerd in het kader van bijscholing voor 90 punten.

 

De Academie is geaccrediteerd door de EAP. Daarmee is de Academie ook in Nederland een (door de NAP en de bij haar aangesloten beroepsverenigingen) officieel erkend EAPTI-opleidingsinstituut in Psychotherapie. Alle psychotherapie opleidingen en bijbehorende na- en bijscholingsprogramma’s van de Academie vallen onder deze accreditatie. Wij verwelkomen graag iedereen die zich wil verrijken met ons scholingsaanbod.

EAP: European Association for Psychotherapy
NAP: Nederlandse Associatie voor Psychotherapie
EAPTI: European Accredited Psychotherapy Training Institute
 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nederlandse Academie
voor Psychotherapie

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
T: 020 - 615 04 94