Volg je les coronaproof Live én Online » lees meer

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Nederlandse Academie voor Psychotherapie

(hierna te noemen: de Academie) (Reglement 13032020) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en bijeenkomsten van de Academie

 1. De inhoud van de opleiding wordt door de Academie vastgesteld. Voor aanvang van de betreffende activiteit wordt het studieprogramma bekend gemaakt. Informatie over de verschillende studieprogramma’s is te vinden in de brochures en studiegidsen. De Academie is gerechtigd het onderwijsprogramma tussentijds aan te passen, als de erkennende en registrerende instanties hun criteria wijzigen, dan wel wanneer klanttevredenheidsonderzoeken daartoe aanleiding geven. De per opleiding vermelde erkenningen zijn geldig bij aanvang van de opleiding. De Academie kan geen aansprakelijk aanvaarden mochten overheid, beroepsvereniging en/of erkennende instanties hun beleid en regels veranderen gedurende de looptijd van betreffende opleiding. Om misinterpretatie en/of verkeerde verwachtingen voor te zijn wil de Academie expliciet aangeven dat zij niet beschikt over een NLQF 6 of 7 kwalificatie voor haar opleidingen en dat de opleiding tot Master(Kinder)therapeut niet leidt tot een officiële NVAO master degree.  
 2. De Academie stelt de regels vast die binnen de lokalen van de opleiding in acht genomen dienen te worden. De huishoudelijke regels worden bij de start van de opleiding kenbaar gemaakt aan de studenten. 
 3. Inschrijving voor de activiteiten van de Academie geschiedt door het inzenden van het volledig ingevulde en ondertekende schriftelijke inschrijfformulier of middels de digitale inschrijving via de website. Vanaf de datum van inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Wanneer binnen de wettelijke bedenktijd al lessen zijn gevolgd, worden deze altijd in rekening gebracht volgens het geldende tarief. Rekeningen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum maar in ieder geval voorafgaand aan de betreffende activiteit te worden voldaan. De betaling van de studiekosten (dat bestaat uit het lesgeld voor de colleges, eventuele kosten leertherapie, supervisie, assessment en kosten PSBK) dient voorafgaand aan de betreffende activiteit plaats te vinden.
 4. Voorafgaand aan de start van bepaalde opleidingen vindt er een toelatingsprocedure plaats. Aan de hand van het resultaat hiervan bepaalt de Toelatingscommissie of de student tot deze opleiding kan worden toegelaten. De kosten van deze toelatingsprocedure worden de student vooraf in rekening gebracht. De toelatingsprocedure zal niet eerder beginnen dan nadat de rekening hierover is voldaan. Indien de Toelatingscommissie de student niet tot de opleiding toelaat wordt de student in kennis gesteld van het gemotiveerde, doch onherroepelijke besluit. De student is in dat geval niet de studiekosten verschuldigd, doch uitsluitend de administratiekosten en de kosten voor de toelatingsprocedure en de inschrijving.
 5. Niet gevolgde (groeps)lessen of groepsactiviteiten worden niet gerestitueerd. Verplichte groepsactiviteiten of –lessen (bijvoorbeeld groepsleertherapie) die niet kunnen worden ingehaald dienen gecompenseerd te worden. Hieraan zijn kosten verbonden voor de student.
 6. Voor verschillende opleidingen is leertherapie, assessment en/of supervisie onlosmakelijk verbonden aan de studie. Het minimum aantal voorgeschreven sessies leertherapie en supervisie wordt voor aanvang van de opleiding bekend gemaakt. De leertherapie en/of supervisie wordt vanwege organisatorische redenen, privacywaarborg en noodzakelijke attitude- en praktijkontwikkeling, gedurende de opleiding gegeven binnen de Stichting Ambulatorium. Met de student wordt door de Academie, assessor, leertherapeut, of door de supervisor tijd en plaats afgesproken voor de verschillende sessie(s) studiebegeleiding, leertherapie, supervisie, of assessment. Afzegging of verplaatsing van een afgesproken sessie dient niet aan de Academie gemeld te worden maar via een direct contact met de betreffende studiebegeleider, leertherapeut, supervisor of assessor. De opleider is gerechtigd om de gereserveerde tijd extra in rekening te brengen, tenzij de student tenminste 24 uur van te voren heeft afgezegd bij de opleider. Wanneer de student extra bijeenkomsten als bijvoorbeeld extra sessies leertherapie en/of supervisie wil, meldt deze dit samen met de opleider eerst aan de Academie opdat deze extra bijeenkomsten gefactureerd / gedeclareerd kunnen worden. Dit artikel heeft geen betrekking op het annuleren c.q. beëindigen of onderbreken (studie-uitstel) van de studie of onderdelen daarvan. In die gevallen is artikel 12 van toepassing.
 7. De Academie stelt de onderwijs- en examenregelingen (OER) vast. In het OER zijn alle voorwaarden en bepalingen rond de examens opgenomen. Indien een praktijktentamen of -eindexamen en/of een theorietentamen nog niet succesvol is afgerond, organiseert de Academie extra herkansingsmogelijkheden buiten het rooster om. Hieraan zijn kosten verbonden voor de student.  
 8. Voor elke opleiding zijn maximaal twee certificering / diplomeringsmomenten per jaar. Alleen tijdens die momenten kunnen studenten een diploma ontvangen en gecertificeerd worden. Ieder diploma of certificaat wordt eenmalig uitgegeven.
 9. Het onderwijs wordt live in een lesruimte op locatie (offline) en/of in een Zoom Classroom (online) gegeven. De Academie hanteert een onderwijslicentie van Zoom waardoor de privacy van de student en de sessies gewaarborgd wordt. De student dient zelf zorg te dragen voor de digitale mogelijkheden (computer, webcam, etc.) en een privacy-proof programma voor het geven van online sessies, de intervisie met studiegenoten, de inbreng van cliëntsessies, enz. Hybride lessen ook parallel in Zoom. De opleiding wordt zo veel als mogelijk hybride gegeven en in Zoom worden teruggezien. Bepaalde lessen kunnen worden aangewezen die uitsluitend live worden verzorgd, bijvoorbeeld Self Change, Groepsleertherapie of bepaalde praktijktrainingsdagen en die dus ook niet worden opgenomen om later te kunnen terugkijken. Deze lessen worden door de Academie bepaald en in het rooster opgenomen. In deze gevallen wordt geen restitutie gegeven voor het niet kunnen bijwonen en/of kunnen terugzien van deze live-lessen. De Academie stelt zich niet aansprakelijk in geval van het niet (correct) hebben kunnen opnemen van een bijeenkomst of ter beschikking kunnen stellen van de opname vanwege welke reden dan ook.
 10. Bij gebreke van tijdige betaling is de Academie gerechtigd de openstaande bedragen zonder aanmaning en/of ingebrekestelling te vorderen. Vanaf 30 dagen nadat de gelden zijn verschuldigd, dient de wettelijke rente te worden vergoed, terwijl alle (buiten)gerechtelijke incassokosten – met een minimum van € 90 voor rekening komen van de student.
 11. De Academie behoudt zich het recht voor om de studiegelden, tussentijds jaarlijks met maximaal 5% te verhogen indien de kostenontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De Academie is gerechtigd prijzen te verhogen wanneer, conform nationale of Europese regelgeving wordt besloten beroepsopleidingen niet langer vrij te stellen van btw, met het dan geldende btw-tarief.
 12. Het annuleren van een inschrijving of het beëindigen van de opleiding door de student na inschrijving heeft alleen betrekking op het komende of lopende jaar van betreffende opleiding en dient per e-mail  gemeld te worden aan het Secretariaat. Indien is ingeschreven voor een meerjarige opleiding en de student wil na een bepaald jaar (tijdelijk) niet verder met de opleiding, dan hoeft er geen aangetekend schrijven te worden gestuurd omdat voor ieder jaar van een meerjarige opleiding steeds weer opnieuw ingeschreven dient te worden. Een studiepauze is mogelijk. Dit zogenoemde studie-uitstel dient schriftelijk gemeld te worden bij het Onderwijsbureau. De studiekosten worden dan gereserveerd voor instroom op dezelfde of een andere onderwijsactiviteit op een later moment.
  Tot vier weken voor aanvang van het eerste studiejaar kan de inschrijving geannuleerd worden en is men de studiekosten niet verschuldigd. Bij annulering van het eerste studiejaar tot twee weken voor de aanvang van de opleiding, is men de helft van de studiekosten verschuldigd. In alle andere gevallen m.b.t. het annuleren van een inschrijving of het beëindigen van de opleiding is men de studiekosten van betreffende opleidingsjaar verschuldigd.
 13. De Academie is nimmer aansprakelijk voor de door de student geleden schade en (extra) kosten als gevolg van het volgen van de studie en/of het voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak.
 14. De directie behoudt zich het recht voor groepssamenstelling, lesdagen, leslocatie en aanvangstijden zo nodig te wijzigen. De Academie behoudt zich het recht voor de activiteiten te splitsen qua grootte en, daarmee samenhangend, te verschuiven naar andere jaargangen, dagen of dagdelen. De Academie is nimmer aansprakelijk voor de door de student geleden schade en (extra) kosten als gevolg hiervan.
 15. In geval van (natuur)rampen, weersomstandigheden, stakingen, overheidsmaatregelen, (pan)epidemieën en alle andere van buiten komende oorzaken waarop de Academie geen invloed heeft, is de Academie is nimmer aansprakelijk voor de door de student geleden schade en (extra) kosten als gevolg hiervan. In geval van collectieve overheidsmaatregelen en/of -adviezen die geheel of gedeeltelijk verbieden om klassikaal live aanwezig te zijn, worden de lessen opgeschort of Online verzorgd. Dat is ook het geval indien de Academie om welke reden dan ook niet in staat is om de opgelegde maatregelen naar veiligheid en behoren uit te voeren. In alle gevallen heeft de student geen recht op welke vorm van schadeloosstelling dan ook. Uiteraard kan een student altijd besluiten om op zo een moment een studiepauze te nemen om de opleiding op een later moment te vervolgen.
 16. Bij eventuele onvoldoende belangstelling voor enige onderwijsactiviteit, ook voor latere leerjaren van een meerjarige opleiding, behoudt de Academie zich het recht voor deze geen doorgang te laten vinden of deze te verplaatsen. Schriftelijk aangemelde belangstellenden worden zo spoedig mogelijk van dit besluit op de hoogte gesteld. Reeds betaalde studiegelden e.d. worden gerestitueerd of gereserveerd voor een onderwijsactiviteit op een later tijdstip, uiteraard in overleg met betrokkene.
 17. Lesmaterialen, als syllabi, opnamen, readers en formulieren worden via de website ter beschikking gesteld. Het lesmateriaal is uitsluitend bestemd voor eigen studie. De student is niet gerechtigd kopieën te maken van het ter beschikking gestelde lesmateriaal en/of aan derden het lesmateriaal ter beschikking te stellen. Het aan de Academie toekomend auteursrecht en het eigendomsrecht van het lesmateriaal blijft bij de Academie. Opgenomen lessen / lesonderdelen, zowel Offline als Online, vallen onder de noemer lesmateriaal en kunnen worden hergebruikt als lesmateriaal. De Academie kan het door de student in het kader van de opleiding geproduceerde materiaal (zoals teksten, opnamen van sessies, examens, intervisie, demo’s) inzetten ten behoeve van de opleiding(en), tenzij de student schriftelijk aangeeft dat bepaalde producties niet als lesmateriaal gebruikt mogen worden. 
 18. Ter bescherming van de privacy van de deelnemers geldt naast het auteursrecht van de Academie ook de geheimhoudingsplicht van de student. Dat betekent dat de student zich, naar aanleiding van wat zich met en tussen mensen heeft afgespeeld, volledig onthoudt van elke vorm van informatieverstrekking, suggestie of zinspeling aan derden.
 19. De directie is te allen tijde gerechtigd om redenen van ongestoorde voortgang van de opleiding of voor de student zelf – te besluiten dat de student de opleiding niet langer kan volgen. Dit kan echter niet eerder dan nadat deze redenen in de vorm van een officiële waarschuwing aan de student door de directie zijn voorgelegd en toegelicht, zodat de student in de gelegenheid wordt gesteld om de adviezen van de directie te volgen. In geval van uitsluiting vindt verrekening plaats op grond van het aantal gevolgde lessen en het ter beschikking gestelde lesmateriaal. Er bestaat geen opzegtermijn. Een saldo ten gunste van de student wordt door de Academie direct terugbetaald.
 20. Afwijking van deze studievoorwaarden is uitsluitend geldig indien met de Academie uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Aan de van de Academie afkomstige brochures, formulieren enz. kunnen geen rechten worden ontleend voor zover afwijkend van de rechten zoals weergegeven in deze studievoorwaarden.
 21. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit – of met betrekking tot – deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  ===